The Nightingale (2013)

IMDB: 7.0/10 ,Total viewed: 0
The story of an elderly man and his granddaughter who walk together through China with a bird in a cage.
GenresDrama, Family
CountryChina, France
Release Year2013
Duration100 min
DirectorPhilippe Muyl
ActorsBaotian Li, Xiaoran Li, Hao Qin, Xin Yi Yang, Rui Ying Li, Huan Huan Wei, Jie Liu, Jian Lan Shi, Zong Shun Yao, Ni Suo, Yue Hai Huang, Jun Neng Liang, Jin Li Wu, Peng Liang Yang, Jin Huo Yang
ProductionStellar Mega Films, EnVision Films, Pan Eurasia Films
Loading...

Watch The Nightingale

Loading...